Chinese zisha teapot and cover.(Mark of Wang yinxian)

Chinese zisha teapot and cover. (Mark of Wang yinxian).

Measure:

11 x 11 x 15 cm